Home Lyrics Thagyan
Thagyan

Thagyan

145 VIEWS
Thagyan Lyrics | Zain, Zohaib & Quratulain Balouch

Thagyan (ਠੱਗੀਆਂ) is a Punjabi song from Coke Studio Season 14. The song is sung by Zain, Zohaib & Quratulain Balouch. The lyrics of the song are penned by Zohaib Ali, whereas Action Zain & Xulfi have produced the music of the song. Zain, Zohaib & Quratulain Balouch’s Thagyan lyrics in Punjabi and in English are provided below.

Listen to the complete track on Amazon Music

Hᴏ, ᴊᴀᴅᴏɴ ᴅᴀ ᴛᴜ ᴛᴀᴋᴋᴇʏᴀ ᴀᴇ, ʜᴏʏᴀ ʙᴜʀᴀ ʜᴀᴀʟ ᴠᴇ
Jᴀᴅᴏɴ ᴅᴀ ᴛᴜ ᴛᴀᴋᴋᴇʏᴀ ᴀᴇ, ʜᴏʏᴀ ʙᴜʀᴀ ʜᴀᴀʟ ᴠᴇ
Dɪʟ ᴍᴇʀᴀ ᴄʜᴀᴜɴᴅᴀ ʜᴜɴ ʀᴀᴠᴀᴀɴ ᴛᴇʀᴇ ɴᴀᴀʟ ᴠᴇ
Dɪʟ ᴍᴇʀᴀ ᴄʜᴀᴜɴᴅᴀ ʜᴜɴ ʀᴀᴠᴀᴀɴ ᴛᴇʀᴇ ɴᴀᴀʟ ᴠᴇ

Hᴏ, ᴅɪʟ ɴᴜ ᴇʜ ᴅɪʟ ᴅɪʏᴀɴ ʟᴀɢɢɪʏᴀɴ ɴᴇ ᴍᴀᴀʀᴇʏᴀ
Hᴏ, ᴅɪʟ ɴᴜ ᴇʜ ᴅɪʟ ᴅɪʏᴀɴ ʟᴀɢɢɪʏᴀɴ ɴᴇ ᴍᴀᴀʀᴇʏᴀ
Sᴀᴀɴᴜ ᴄʜᴀɴɴ ᴍᴀʜɪʏᴀ ᴛᴇʀɪ ᴛʜᴀɢʏᴀɴ ɴᴇ ᴍᴀᴀʀᴇʏᴀ
Hᴏ, sᴀᴀɴᴜ ᴄʜᴀɴɴ ᴍᴀʜɪʏᴀ ᴛᴇʀɪ ᴛʜᴀɢʏᴀɴ ɴᴇ ᴍᴀᴀʀᴇʏᴀ
(Sᴀᴀɴᴜ ᴄʜᴀɴɴ ᴍᴀʜɪʏᴀ ᴛᴇʀɪ ᴛʜᴀɢʏᴀɴ ɴᴇ ᴍᴀᴀʀᴇʏᴀ)

Tᴇʀᴇ ᴇʜɴᴀ ɴᴀɪɴᴀ ᴅɪʏᴀɴ ᴋʜᴇᴅᴀɴ ʜɪ ᴋᴀᴍᴀᴀʟ ɴᴇ
Dᴇɴᴅᴇ ɴᴇ ᴊᴀᴡᴀʙ, ᴋᴀᴅɪ ᴋᴀʀᴅᴇ sᴀᴡᴀᴀʟ ɴᴇ
(Tᴇʀᴇ ᴇʜɴᴀ ɴᴀɪɴᴀ ᴅɪʏᴀɴ ᴋʜᴇᴅᴀɴ ʜɪ ᴋᴀᴍᴀᴀʟ ᴠᴇ)
Dᴇɴᴅᴇ ɴᴇ ᴊᴀᴡᴀʙ, ᴋᴀᴅɪ ᴋᴀʀᴅᴇ sᴀᴡᴀᴀʟ ɴᴇ

Dᴜɴɪʏᴀ ᴛᴏɴ ᴀᴋᴋ ɢᴀʏᴇ ᴀᴀɴ, ᴛᴇʀᴇ ʟᴀᴅ ʟᴀɢɢ ɢᴀʏᴇ ᴀᴀɴ
Dᴜɴɪʏᴀ ᴛᴏɴ ᴀᴋᴋ ɢᴀʏᴇ ᴀᴀɴ, ᴛᴇʀᴇ ʟᴀᴅ ʟᴀɢɢ ɢᴀʏᴇ ᴀᴀɴ
Hᴀʀ ᴠᴇʟᴇ ʀᴇʜɴᴅᴀ ᴄʜᴀɴɴᴀ ᴛᴇʀᴀ ʜɪ ᴋʜᴀʏᴀʟ ᴠᴇ

Hᴏ, ᴛᴇʀɪʏᴀɴ ᴀᴅᴀᴠᴀɴ, ᴛᴇʀɪ ᴀᴋᴋʜɪʏᴀɴ ɴᴇ ᴍᴀᴀʀᴇʏᴀ
Tᴇʀɪʏᴀɴ ᴀᴅᴀᴠᴀɴ, ᴛᴇʀɪ ᴀᴋᴋʜɪʏᴀɴ ɴᴇ ᴍᴀᴀʀᴇʏᴀ
Sᴀᴀɴᴜ ᴄʜᴀɴɴ ᴍᴀʜɪʏᴀ ᴛᴇʀɪ ᴛʜᴀɢʏᴀɴ ɴᴇ ᴍᴀᴀʀᴇʏᴀ
(Sᴀᴀɴᴜ ᴄʜᴀɴɴ ᴍᴀʜɪʏᴀ ᴛᴇʀɪ ᴛʜᴀɢʏᴀɴ ɴᴇ ᴍᴀᴀʀᴇʏᴀ)
(Sᴀᴀɴᴜ ᴄʜᴀɴɴ ᴍᴀʜɪʏᴀ ᴛᴇʀɪ ᴛʜᴀɢʏᴀɴ ɴᴇ ᴍᴀᴀʀᴇʏᴀ)
(Sᴀᴀɴᴜ ᴄʜᴀɴɴ ᴍᴀʜɪʏᴀ ᴛᴇʀɪ ᴛʜᴀɢʏᴀɴ ɴᴇ ᴍᴀᴀʀᴇʏᴀ)

Lᴀᴍᴍɪ ʀᴀᴀᴛ…
Lᴀᴍᴍɪ ʀᴀᴀᴛ ᴊᴜᴅᴀɪʏᴀɴ ᴅɪ
Lᴀᴍᴍɪ ʀᴀᴀᴛ ᴊᴜᴅᴀɪʏᴀɴ ᴅɪ
Lᴀᴍᴍɪ ʀᴀᴀᴛ ᴊᴜᴅᴀɪʏᴀɴ ᴅɪ
Sᴀᴀɴᴜ ᴄʜᴀɴɴᴀ ᴛᴜ ᴄʜᴀᴀʜɪᴅᴀɪ
Nᴀʜɪ ʟᴏᴅ ᴋᴀᴍᴀɪʏᴀɴ ᴅɪ

Iᴋᴋ ᴠᴀᴀʀɪ ᴊᴀᴀᴠᴇ, ғᴇʀ ᴍᴜᴅ ᴋᴇ ᴛᴜ ᴀᴜɴᴅᴀ ɴᴀʜɪ
Sᴀᴀᴅᴇ ᴡᴀʟʟ ᴍᴀʜɪʏᴀ ғᴇʀ ᴘʜᴇʀᴀ ᴛᴜ ᴛᴇ ᴘᴀᴜɴᴅᴀ ɴᴀʜɪ
Iᴋᴋ ᴠᴀᴀʀɪ ᴊᴀᴀᴠᴇ, ғᴇʀ ᴍᴜᴅ ᴋᴇ ᴛᴜ ᴀᴜɴᴅᴀ ɴᴀʜɪ
Sᴀᴀᴅᴇ ᴡᴀʟʟ ᴍᴀʜɪʏᴀ ғᴇʀ ᴘʜᴇʀᴀ ᴛᴜ ᴛᴇ ᴘᴀᴜɴᴅᴀ ɴᴀʜɪ

Lᴏᴋᴀɴ ᴋᴏʟᴏɴ ʀᴇʜɴᴅᴀ ᴀᴇ ᴛᴜ, ᴅᴏᴏʀ sᴀᴀᴛʜᴏɴ ʀᴇʜɴᴅᴀ ᴀᴇ ᴛᴜ
Lᴏᴋᴀɴ ᴋᴏʟᴏɴ ʀᴇʜɴᴅᴀ ᴀᴇ ᴛᴜ, ᴅᴏᴏʀ sᴀᴀᴛʜᴏɴ ʀᴇʜɴᴅᴀ ᴀᴇ ᴛᴜ
Kᴇʜɴᴅᴇ ʟᴏᴋɪ ʟᴀᴀ ᴋᴇ ᴛᴜ ᴛᴏᴅ ɴɪʙʜᴇɴᴅᴀ ɴᴀʜɪ

Tᴇʀᴇ ʙᴀᴀʀᴇ ᴋʜᴀʙᴀʀᴀɴ ᴇʜ ᴘᴀᴋᴋɪʏᴀɴ ɴᴇ ᴍᴀᴀʀᴇʏᴀ
Tᴇʀᴇ ʙᴀᴀʀᴇ ᴋʜᴀʙᴀʀᴀɴ ᴇʜ ᴘᴀᴋᴋɪʏᴀɴ ɴᴇ ᴍᴀᴀʀᴇʏᴀ
Sᴀᴀɴᴜ ᴄʜᴀɴɴ ᴍᴀʜɪʏᴀ ᴛᴇʀɪ ᴛʜᴀɢʏᴀɴ ɴᴇ ᴍᴀᴀʀᴇʏᴀ
Sᴀᴀɴᴜ ᴄʜᴀɴɴ ᴍᴀʜɪʏᴀ ᴛᴇʀɪ ᴛʜᴀɢʏᴀɴ ɴᴇ ᴍᴀᴀʀᴇʏᴀ
Sᴀᴀɴᴜ ᴄʜᴀɴɴ ᴍᴀʜɪʏᴀ ᴛᴇʀɪ ᴛʜᴀɢʏᴀɴ ɴᴇ ᴍᴀᴀʀᴇʏᴀ

Sᴀᴀɴᴜ ᴄʜᴀɴɴ ᴍᴀʜɪʏᴀ ᴛᴇʀɪ ᴛʜᴀɢʏᴀɴ ɴᴇ ᴍᴀᴀʀᴇʏᴀ
Sᴀᴀɴᴜ ᴄʜᴀɴɴ ᴍᴀʜɪʏᴀ ᴛᴇʀɪ ᴛʜᴀɢʏᴀɴ ɴᴇ ᴍᴀᴀʀᴇʏᴀ

Hᴀᴀɴ, ᴀᴋᴋʜɪʏᴀɴ ‘ᴄʜ ʜᴀᴀɴ, ᴛᴇʀɪ ʙᴜʟʟɪʏᴀɴ ‘ᴛᴇ ɴᴀ ᴠᴇ
Iᴋᴋᴏ ᴠᴀᴀʀɪ ᴅɪʟ ɴᴀᴀʟ ᴋᴀʀ ʟᴀɪ sᴀʟᴀᴀʜ ᴠᴇ
Dɪʟ ᴜᴛᴛᴇʏ ᴍᴀʜɪʏᴀ ᴋɪᴛᴛʜᴇʏ ᴢᴏʀ ᴋᴏʏɪ ᴄʜᴀʟᴅᴀ
Sᴀᴀɴᴜ ᴛᴇ ʙʜᴀʀᴏsᴀ ɴᴀʜɪʏᴏ ᴛᴇʀᴀ ɪᴋᴋ ᴘᴀʟ ᴅᴀ

Gᴀʟʟᴀɴ ᴛᴇʀɪ ᴊʜᴜᴛᴛʜɪʏᴀɴ ᴛᴇ sᴀᴄʜᴄʜɪʏᴀɴ ɴᴇ ᴍᴀᴀʀᴇʏᴀ
Gᴀʟʟᴀɴ ᴛᴇʀɪ ᴊʜᴜᴛᴛʜɪʏᴀɴ ᴛᴇ sᴀᴄʜᴄʜɪʏᴀɴ ɴᴇ ᴍᴀᴀʀᴇʏᴀ

Sᴀᴀɴᴜ ᴄʜᴀɴɴ ᴍᴀʜɪʏᴀ ᴛᴇʀɪ ᴛʜᴀɢʏᴀɴ ɴᴇ ᴍᴀᴀʀᴇʏᴀ
Sᴀᴀɴᴜ ᴄʜᴀɴɴ ᴍᴀʜɪʏᴀ ᴛᴇʀɪ ᴛʜᴀɢʏᴀɴ ɴᴇ ᴍᴀᴀʀᴇʏᴀ
Sᴀᴀɴᴜ ᴄʜᴀɴɴ ᴍᴀʜɪʏᴀ ᴛᴇʀɪ ᴛʜᴀɢʏᴀɴ ɴᴇ ᴍᴀᴀʀᴇʏᴀ
Sᴀᴀɴᴜ ᴄʜᴀɴɴ ᴍᴀʜɪʏᴀ ᴛᴇʀɪ ᴛʜᴀɢʏᴀɴ ɴᴇ ᴍᴀᴀʀᴇʏᴀ

Sᴀᴀɴᴜ ᴄʜᴀɴɴ ᴍᴀʜɪʏᴀ ᴛᴇʀɪ ᴛʜᴀɢʏᴀɴ ɴᴇ ᴍᴀᴀʀᴇʏᴀ
Sᴀᴀɴᴜ ᴄʜᴀɴɴ ᴍᴀʜɪʏᴀ ᴛᴇʀɪ ᴛʜᴀɢʏᴀɴ ɴᴇ ᴍᴀᴀʀᴇʏᴀ
Sᴀᴀɴᴜ ᴄʜᴀɴɴ ᴍᴀʜɪʏᴀ ᴛᴇʀɪ ᴛʜᴀɢʏᴀɴ ɴᴇ ᴍᴀᴀʀᴇʏᴀ
Sᴀᴀɴᴜ ᴄʜᴀɴɴ ᴍᴀʜɪʏᴀ ᴛᴇʀɪ ᴛʜᴀɢʏᴀɴ ɴᴇ ᴍᴀᴀʀᴇʏᴀ

Tʜᴀɢʏᴀɴ ɴᴇ ᴍᴀᴀʀᴇʏᴀ
Sᴀᴀɴᴜ ᴄʜᴀɴɴ ᴍᴀʜɪʏᴀ ᴛᴇʀɪ ᴛʜᴀɢʏᴀɴ ɴᴇ ᴍᴀᴀʀᴇʏᴀ
Sᴀᴀɴᴜ ᴄʜᴀɴɴ ᴍᴀʜɪʏᴀ ᴛᴇʀɪ ᴛʜᴀɢʏᴀɴ ɴᴇ ᴍᴀᴀʀᴇʏᴀ
Sᴀᴀɴᴜ ᴄʜᴀɴɴ ᴍᴀʜɪʏᴀ ᴛᴇʀɪ ᴛʜᴀɢʏᴀɴ ɴᴇ ᴍᴀᴀʀᴇʏᴀ
Sᴀᴀɴᴜ ᴄʜᴀɴɴ ᴍᴀʜɪʏᴀ ᴛᴇʀɪ ᴛʜᴀɢʏᴀɴ ɴᴇ ᴍᴀᴀʀᴇʏᴀ

ਹੋ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਤੱਕਿਆ ਐ, ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਵੇ
ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਤੱਕਿਆ ਐ, ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਵੇ
ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਰਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ਼ ਵੇ
ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਰਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ਼ ਵੇ

ਹੋ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ
ਹੋ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ
ਸਾਨੂੰ ਚੰਨ ਮਾਹੀਆ ਤੇਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ
ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਨ ਮਾਹੀਆ ਤੇਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ
(ਸਾਨੂੰ ਚੰਨ ਮਾਹੀਆ ਤੇਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ)

ਤੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਈ ਕਮਾਲ ਨੇ
ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਜਵਾਬ, ਕਦੀ ਕਰਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ
(ਤੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਈ ਕਮਾਲ ਵੇ)
ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਜਵਾਬ, ਕਦੀ ਕਰਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ

ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਏ ਆਂ, ਤੇਰੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਏ ਆਂ
ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਏ ਆਂ, ਤੇਰੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਏ ਆਂ
ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਚੰਨਾ ਤੇਰਾ ਈ ਖ਼ਿਆਲ ਵੇ

ਹੋ, ਤੇਰੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ, ਤੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ
ਤੇਰੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ, ਤੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ
ਸਾਨੂੰ ਚੰਨ ਮਾਹੀਆ ਤੇਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ
(ਸਾਨੂੰ ਚੰਨ ਮਾਹੀਆ ਤੇਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ)
(ਸਾਨੂੰ ਚੰਨ ਮਾਹੀਆ ਤੇਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ)
(ਸਾਨੂੰ ਚੰਨ ਮਾਹੀਆ ਤੇਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ)

ਲੰਮੀ ਰਾਤ…
ਲੰਮੀ ਰਾਤ ਜੁਦਾਈਆਂ ਦੀ
ਲੰਮੀ ਰਾਤ ਜੁਦਾਈਆਂ ਦੀ
ਲੰਮੀ ਰਾਤ ਜੁਦਾਈਆਂ ਦੀ
ਸਾਨੂੰ ਚੰਨਾ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦੈ
ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਕਮਾਈਆਂ ਦੀ

ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਫ਼ੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਤੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ
ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮਾਹੀਆ ਫ਼ੇਰ ਫੇਰਾ ਤੂੰ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਫ਼ੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਤੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ
ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮਾਹੀਆ ਫ਼ੇਰ ਫੇਰਾ ਤੂੰ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ

ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹਿੰਦਾ ਐ ਤੂੰ, ਦੂਰ ਸਾਥੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਐ ਤੂੰ
ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹਿੰਦਾ ਐ ਤੂੰ, ਦੂਰ ਸਾਥੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਐ ਤੂੰ
ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀਂ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਤੋੜ ਨਿਭੇਂਦਾ ਨਹੀਂ

ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਹ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ
ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਹ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ
ਸਾਨੂੰ ਚੰਨ ਮਾਹੀਆ ਤੇਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ
ਸਾਨੂੰ ਚੰਨ ਮਾਹੀਆ ਤੇਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ
ਸਾਨੂੰ ਚੰਨ ਮਾਹੀਆ ਤੇਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ

ਸਾਨੂੰ ਚੰਨ ਮਾਹੀਆ ਤੇਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ
ਸਾਨੂੰ ਚੰਨ ਮਾਹੀਆ ਤੇਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ

ਹਾਂ, ਅੱਖੀਆਂ ‘ਚ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਬੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਵੇ
ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਦਿਲ ਨਾਲ਼ ਕਰ ਲੈ ਸਲਾਹ ਵੇ
ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਮਾਹੀਆ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ
ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਓਂ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ

ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀ ਝੁੱਠੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ
ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀ ਝੁੱਠੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ

ਸਾਨੂੰ ਚੰਨ ਮਾਹੀਆ ਤੇਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ
ਸਾਨੂੰ ਚੰਨ ਮਾਹੀਆ ਤੇਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ
ਸਾਨੂੰ ਚੰਨ ਮਾਹੀਆ ਤੇਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ
ਸਾਨੂੰ ਚੰਨ ਮਾਹੀਆ ਤੇਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ

ਸਾਨੂੰ ਚੰਨ ਮਾਹੀਆ ਤੇਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ
ਸਾਨੂੰ ਚੰਨ ਮਾਹੀਆ ਤੇਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ
ਸਾਨੂੰ ਚੰਨ ਮਾਹੀਆ ਤੇਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ
ਸਾਨੂੰ ਚੰਨ ਮਾਹੀਆ ਤੇਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ

ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ
ਸਾਨੂੰ ਚੰਨ ਮਾਹੀਆ ਤੇਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ
ਸਾਨੂੰ ਚੰਨ ਮਾਹੀਆ ਤੇਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ

Thagyan Song Details:

Album : Thagyan
Lyricist(s) : Zohaib Ali
Composers(s) : Zain Zohaib
Music Director(s) : Action Zain & Xulfi
Genre(s) : Folk
Music Label : Coke Studio
Starring : Zain, Zohaib, Quratulain Balouch

Thagyan Song Video:

Popular Albums

ALL

Albums

Popular Artists

ALL

Singers