Sunday, June 23, 2024

Lalitha Sahasranamam

Lalitha Sahasranamam Lyrics in Telugu

Lalitha Sahasranamam is a sacred Hindu text that consists of 1,000 names of the Hindu goddess Lalitha. It is considered to be one of the most revered and powerful hymns in the Hindu tradition and is widely recited by devotees for spiritual and worldly benefits. The text is part of the Brahmanda Purana and is believed to have been composed by the sage Agastya. The Lalitha Sahasranamam describes the various aspects and forms of the goddess Lalitha and is believed to provide divine blessings and protection to those who recite it with devotion and faith. Rajalakshmee Sanjay’s Lalitha Sahasranamam
lyrics in Telugu and in English are provided below.

Listen to the complete track on Spotify

Romanized Script
Native Script

Sinduraruna vigragam, trinayanam, manikyamaoli spharat Taranayaka
Shekharam, smitamukhim, aapinavakshoruham Panibhyam, alipurnaratna
Chashakam, raktotpalam bibhratim Saomyam ratna ghatasdha
Raktacharanam Dhyayetparamanbikam

Arunam karuna tarangitakshim Dhruta pashankusha pushpa banachapam
Animadibhi ravrutam mayukhai Rahamityeva vibhavaye, bhavanim
Dhyayetpadmasanasdham vikasita Vadanam padmapatrayatakshim
Hemabham pitavastram karakalita Lasadhemapadmam varangim

Sarvalankarayuktam satata mabhayadam Bhaktanamram bhavanim Shree
Vidyam shantamurtim sakala suranutam Sarvasanpatpradatrim
Sakunkuma vilepana malikachunbi sasturikam Samandahasi tekshenam
Sasharachapa pashankusham Asheshajana mohini marunamalya
Bhushanbaram Japakusuma bhasuram japavidhao smaredanbikam

Sree-mata shree maha-ragyni shreematsinha-saneshvaree
Chidagni kunda-sanbhuta deva-karya samudyata
Udyadbanu saha-srabha chatur-bahu saman-vita
Raga-svarupa pashadya krodha-karanku-shojvala

Mano-rupekshu kodanda pancha tanmatra sayaka
Nijaruna prabha-pura majabhramhanda mandala
Chanpaka shoka punnaga saogandhika lasatkacha
Kuruvinda mani shrenee kanatkotira mandita

Ashtami chandra vibhraja dalikasdhala shobhita
Mukha-chandra kalankabha mruga-nabhi visheshaka
Vadanas-mara mangalya gruhatorana chillika
Vaktra-lakshmi pari-vaha chalan-minabha lochana

Nava-chanpaka pushpabha nasa-danda virajita
Tarakanti tiraskari nasa-bharana bhasura
Kadanba manjari klupta karna-pura mano-hara
Tatanka yugali-bhuta tapa-nodupa mandala

Padma-raga shila-darsha pari-bhavi kapolabhuh
Nava-vidruma binbashree nyakkari radanachada
Shudha vidyankurakara dvijapankti dvayojvala
Karpura-vitikamoda samakarsha digantara

Nijasanlapa madhurya vinirbhastitakachapi
Mandasmita prabhapura majatkamesha manasa
Anakalita sadrusya chubuka shree virajita
Kamesha bada mangalya sutra-shobhita kandhara

Kanakangada keyura kamaniya bhujanvita
Ratnagrai-veya chintakalola mukta phalanvita
Kameshvara prema-ratna mani prati-panastani
Nabhyalavala romali lata phala kuchadvaei

Lakshya romalata bharata samunneya madhyama
Stana-bhara dalanmadhya patta-bandha-valitraya
Arunaruna kaostunbha vastra bhasvatkatitati
Ratna kinkinikaramya rashanadama bhushita

Kamesha-gynata saobhagya marda-voru dvayanvita
Manikya makuta kara janudvaya virajita
Endra-gopa parikshipta smaratunabha janghika
Guda-gulpha kurma prushtajaeishnu prapadanvita

Nakhadidhiti sanchanna samajana tamoguna
Padadvaya prabhajala parakruta saroruha
Shinjanamani mangira mandita shrepadanbuja
Marali mandagamana maha-lavanya shevadhih

Sarvaruna navadyangi sarvabharana bhushita
Shiva-kameshvarankasdha shiva svadhinavallabha
Sumeru shrunga-madhyasdha shreemannagara naeika
Chintamani gruhantahsdha pancha bramga sanasdhita

Mahapadmatavi sansdha kadanba vanavasinee
Sudha sagara madhyasdha kamakshi kamadaeinee
Devarshigana sanghata stuyamanatma-vaibhava
Bhandasura vadhodyukta-shakti-sena samanvita

Sanpatkari samaruda sindhura vrajasevita
Asvarudadhishtitasva koti bhiravruta
Chakra-raja radharudha sarva-yudha parishkruta
Geya-chakra radha-ruda mantrini parisevita

Kiri-chakra radha-rudha dandanadha puraskruta
Jvalamalinikakshipta mahni prakara madhyaga
Bhandasainya vadhodyukta shakti vikrama harshita
Nitya parakra matopa nireekshana samutsaka

Bhanda-putra vadhodyukta balavikrama nandita
Mantrinyanba virachita vishangavadhatoshita
Vishukra pranaharana varahi viryanandita
Kameshvara mukhaloka kalpita shreganeshvara

Maha-ganesha nirbhinna vighnayantra praharshita
Bhanda-surendra nirmukta shastra pratyastra varshini
Karanguli nakhotpanna narayana dashakrutih
Mahapashupatastragni nirdagdha surasainika

Kameshvarastra nirdagda sabhandasura shunyaka
Bramhependra mahendradi devasansdhutavaibhava
Haranetragni sandagdakama sanjivanaoshadhih
Shreemadvagbhavakutaika svarupa mukhapankaja

Kantadhah-kati paryanta madhyakuta svarupinee
Shakti-kutaikatapanna katyadhobhaga dharinee
Mulamantratmika mulakutatraya kalebara
Kulamrutaikarasika kulasanketapaline

Kulangana lulantasdha kaolinee kulayogini
Akula samayantasdha samayachara tatpara
Muladharaika nilaya bramhagrandhi vibhedini
Manipurantarudita vishnugrandhi vibhedine

Aagyna-chakrantaralasdha rudra-grandhi vibhedini
Sahasraranbujaruda sudhasarabhivarshinee
Tatillata samaruchi shatchakropari sansdhita
Mahashakti-kundalini bisatantu taniyasi

Bhavani bhavanagamya bhavaranya kutarika
Bhadrapriya bhadra-murti rbhakta-saobhagyadaeini
Bhakta-praya bhakta-gamya bhakti-vashya bhaya-paha
Shanbhavi sharadaradhya sharvani sharmadaeini

Shankari shrikari sadhvi sarachandra nibhanana
Shatodari shantimati niradhara niranjana
Nirpepa nirmala nitya nirakara nirakula
Nirguna nishkala shanta nishkama nirupaplava

Nityamukta nirvikara nisprapancha nirashraya
Nitya-shudha nitya-budha niravadya nirantara
Nishkarana nishkalanka nirupadhirnirishvara
Niraga ragamadhani nirmada madanashini

Nishchinta nirahankara nirmoha mohanashinee
Nirmama mamatahantri nishpapa papanashini
Nishkrodha krodhashamani nirlobha lobhanashini
Nisandhaya sanshayaghni nirbhava bhavanashini

Nirvikalpanirabadha nirbheda bhedanashini
Nirnasha mrutyumadhani nishkriya nishparigraha
Nistula nilachikura nirapaya niratyaya
Durlabha durgama durga dukha-hantri sukhaprada

Dushta-dura duracharashamani doshavarjita
Sarvagyna sandrakaruna samanadhika varjita
Sarva-shaktimaei sarvamangala sadgatiprada
Sarveshvari sarvamaei sarvamantrasvarupini

Sarva-yantratmika sarvatantrarupa manonmani
Mahishvari mahadivi mahalakshmi rmrudapriya
Maharupa mahapujya mahapataka nashini
Mahamaya magasatva mahashaktirmaharatih

Mahabhoga mahaishvarya mahavirya mahabala
Maha-bhudirmahasirdhirmahayogeshvareshvari
Mahatantra mahamantra mahayantra mahasana
Mahayaga kramaradya mahabhairava pujita

Maheshvara mahakalpa mahatandava sakshini
Mahakamesha mahishi mahatripurasundari
Chatushashtyupacharadya chatushashti kalamaei
Mahachatushashtikoti yogini ganasevita

Manuvidya chandra vidya chandramandala madhyaga
Charu rupacharuhasa charuchandra kaladhara
Charachara jagannadha chakraraja niketana
Parvati padmanayana padmarga samaprabha

Panchapretasanasina panchabramha svarupini
Chinmaei paramananda vigynanaghanarupini
Dhyanadhyatru dhyeyarupa dharmadharma vivarjita
Vishvarupa jagarini svapanti taijasatmika

Supta pragynatmika turya sarvavasdhavivarjita
Prushtikartri bramharupa goptri govindarupini
Sanharini rudrarupa tirodhanakarishvari
Sadashivanugrahada panchakrutya parayana

Bhanumandala madhyasdha bhairavi bhagamalini
Padmasana bhagavati padmanabha sahedari
Unmesha nimishotpanna vipanna bhuvanavalih
Sahasrashirshavadana sahasrakshi sahasrapat

Aabramhakitajanani varvashrama vidhaeini
Nijagyna rupanigama punyapunya phalaprada
Shruti simanta sirurikruta padabja dhulika
Sakalagama sandoha shukti sanputa maoktika

Purushardhaprada purna bhogini bhuvaneshvari
Anbika nadi nidhana paribramhendra sevita
Narayani nadarupa namarupa vivarjita
Hrinkari hrimati hrudya heyopadeyavarjita

Rajarajarchita ragyni ramya rajivalochana
Ranjani ramani rasya ranarkinkini mekhala
Rama rakenduvadana ratirupa ratipriya
Rakshakari rakshasaghni rama ramanalanpata

Kamya kamakalarupa kadanba kusumapriya
Kalyani jagatikanda karunarasasagara
Kalavati kalalapa kanta kadanbari priya
Varada vamanayana varunimadavihvala

Vishvadhika vidavidya vindhyachala nivasini
Vidhatri vidajanani vishnu maya vilasini
Kshetra-svarupa kshetreshi kshetrakshetragynapalini
Kshaya-vrudhi vinirmukta kshetrapala smarchita

Vijaya vimala vandya mandaru janavatsala
Vagvadini vamakeshi vahni mandala vasini
Bhaktimatkalpalatika pashupasha vimochani
Sanhruta sheshapashanda sadachara pravartika

Tapatrayagni santapta samahladana chandrika
Tatuni tapasaradhya tanumadhya tamo-paha
Chiti statpadalakshyardha chidekarasa rupini
Svatyanandalavibhuta bramhadyananda santatih

Parapratyakchitirupa pashyanti paradevata
Madhyama vaikharirupa bhaktamanasa hansika
Kameshari prananadi krutagyna kamapujita
Shrungararasa sanpurna jaya jalandharasdhita

Odyana pita nilaya nindu mandala vasini
Rahoyaga kramaradhya rahastarpana tarpata
Sadyah prasadini vishvasakshini sakshivarjita
Shadanga devata yukta shadgunya paripurita

Nityaklinna nirupama nirvana sukhadaeini
Nitya shodashika rupa shree kantardha sharirini
Prabhavati prabha rupa prasidha parameshari
Mulaprakruti ravyakta vyaktavyakta svarupini

Vyapini vividhakara vidya vidya svarupini
Mahakameshanayana kumudahlada kaomudi
Bhaktahardhatamobheda bhanumadbanu santatih
Shivaduti shivaradhya shivamurtishivankari

Shivapriya shivapara shishteshta shishta-pujita
Aprameya svaprakasha manovachamagochara
Chichakti shchetanarupa jadashakti jadatmika
Gayatri vyahruti sandhya dvijabrunda nishemita

Tatvasana tatvamaei panchakoshantarah sdhita
Nisima mahima nitya-yaovana madashalini
Madagharnita raktakshi madapatala gandabhuh
Chandana drava digdhangi chanpeya kusumapriya

Kushala komalakara kurukulla kuleshvari
Kulakundalaya kaolamarga tatpara sevita
Sumara gananadhanba tushtih pushtirmati dhrutih
Shanti spastimati mantirnandini vignanashini

Tejovati trinayana lolakshi kamarupini
Malini hansini mata malayachala vasini
Sumukhi nalini subhru shobhana suranaeika
Karikanti kantimati kshobhini sukshmarupini

Vajreshvari vamadevi vayovasdha vivarjita
Sideshvari sidhavidya sidhamata yashasvini
Vishudichakra nilaya raktavarna trilochana
Khatvangadi praharana vadanaika samanvita

Payasanna priya tvaksdha pashuloka bhayankari
Amrutadi mahashakti sanvruta dakinishvari
Anahatabjanilaya shyamabha vadanadvaya
Danshtrojvalakshamaladi dhara rudhira sansdhita

Kalaratryadishaktyao-ghavruta snigdhao-dana priya
Mahavirendra varada rakinyanba svarupini
Manipurabja nilaya vadanatraya sanyuta
Vajradikayudhopeta dayaryadibhiravruta

Rakta-varna mansanishta gudanna pritamanasa
Samsta bhakta sukhada lakinyanba svarupini
Svadhishtananbujagata chaturvaktra manohara
Shuladyayudha sanpanna pitavarna tigarvita

Medhonishta maduprita bandinyadi samanvita
Dadyannasakta hrudaya kakini rupadharini
Muladharanbujarudha panchavaktrasdhi sanpdhita
Ankushadi praharana varadadi nishevita

Mudgaodanasaktachitta sakinyanba svarupini
Aagynachakrabja nilaya shuklavarna shadanana
Majasansdha hansavati mukhyashakti samanvita
Haridranai karasika hakinirupa dharini

Sahasradala padmasdha sarvavarnopashobhita
Sarvayudhadharashukla sansdhita sarvatomukhi
Sarvaodana pritachitta yakinyanba svarupini
Svahasvadha mati rmedha shrutih smrutiranuttama

Punyakirtih punyalabhya punyashravana kirtana
Pulomajarchita bandhamochani bandhuralaka
Vimarsharupini vidya viyadadi jagatprasuh
Sarvavyadhi prashamani sarvamrutyu nivarini

Agraganya chintyarupa kalikalmashanashini
Katyayani kalahantri kamalaksha nishevita
Tanbulapuritamukhi dadimikusumaprabha
Mrugashi mohini mudhya mrudani mitrarupini

Nityatrupta bhaktanidhi rniyantri nikhileshvari
Maityradi vasanalabhya mahapralayasakshini
Parashaktih paranishta pragynana ghanarupini
Madhvipanalasa matta matrukavarna rupini

Mahakailasa nilaya mrunala mrududorlata
Mahaniya dayamurti rmahasamrajyashalini
Aatmavidya mahavidya shreevidya kamasevita
Shree shodashaksharividya trikuta kamakotika

Katakshakinkaribhuta kamala kotisevita
Shirasdhita chandranibha phalasdhendra dhanuh prabha
Hrudayasdha ravi prakhya trikonantara dipika
Dakshayani daityahantri dakshayagyna vinashini

Darandolita dirghakshi darahasojvalanmukhi
Gurumurtirgunanidhi rgamata guhajanmabhuh
Deveshi dandanitisdha daharakasha rupini
Pratipanmukhyarakanta tidhimandala pujita

Kalatmika kalanadha kavyalapa vinodini
Sachamara ramavani savyadakshini sevita
Aadishakti rameyatma parama pavanakrutih
Anekakoti bramhanda janani divyavigraha

Klinkari kevala guhyakaivalya padadaeini
Tripura trijagadvandya trimurti stridasheshvari
Tryakshari divyagandhadya sindura tilakanchita
Uma shailendra tanaya gaori gandharava sevita

Vidhvagarbha svarnagarbha varada vagadhishvari
Dhyanagamyaparichedya gynanada gynanavigraha
Sarvavedanta sanvedya satyananda svarupini
Lopamudrarchita lilaklupta bramhanda mandala

Adrushyadrushyarahita vigynatri vedyavarjita
Yogini yogada yogya yoganandayugandhara
Echashakti gynashakti kriyashakti svarupini
Sarvadhara supratishta sadasadrupadharini

Ashtamurtirajajaitri lokayatra vidhaeini
Ekakini bhumarupa nirvaita dvaitavarjita
Annada vasudha vrudha bramhatmaikya svarupini
Bruhati bramhani bhramhi bramhananda balipriya

Bhasharupa bruhatsena bhavabhava vivarjita
Sukharadhya shubhakari shobhana sulabhagatih
Rajarajishvari rajyadaeini rajyavallabha
Raja tkrupa rajapita niveshitanija shrita

Rajyalakshmih koshanadha chaturanga baleshvari
Samrajyadaeini satyasandha sagaramekhala
Dikshita daityashamani sarvaloka vashankari
Sarvardhadatri savitri sachidananda rupini

Deshakala parichinna sarvaga sarvamohini
Sarsvati shastramaei guhanba guhyarupini
Sarvopadhivinirmukta sadashiva pativrata
Sanpradayeshvari sadhvi gurumandala rupini

Kulottirna bhagaradhya maya madhumatimahi
Gananba guhyakaradhya komalangi gurupriya
Svatantra sarvatantreshi dakshanamurtirupini
Sanakadi samaradhya shivagynana pradaeini

Chitkala nandakalika premarupa prinankari
Namaparayana prita nandivida nateshvari
Midhya jagadadhishtana muktida muktirupini
Lasyapriya layakari sajja ranbhadi vandita

Bhavadava sudhavrusthih paparanya davanala
Daorbhagya tula vatula jaradhvanta raviprabha
Bhagyabhi chandrika bhakta chittakeki ghanaghna
Rogaparvatadanbholi rmrutyudaru kutarika

Mahishvari mahakali mahagrasa hamashani
Aparna chanidika chandamundasura nishudini
Ksharakshatmika sarvalikeshi vishadharini
Trivargadatri subhaga tryanbaka trigunatmika

Svargapavargada shudha japapushpa nibhakrutih
Ojovati dyutidhara yagynarupa priyavrata
Duraradhya duradhatsha patali kusumapriya
Hamati merunilaya mandara kusumapriya

Viraradhya viradrupa viraja vishatomukhi
Pratyagrupa parakasha pranada pranarupini
Martanda bairavaradhya mantrini nyastarajyadhuh
Tripureshi jayatsena nistraigunya parapara

Satyagynananandarupa samarsya parayana
Kapardini kalamala kamadhukamarupini
Kalanidhih kavyakala rasagyna rasashevadhih
Pushtapuratana pujya pushkara pushkarekshana

Paranjyotih parandhamah paramanuh paratpara
Pashahasta pashahantri paramantra vibhedini
Murta murta nityatrupta munimanasa hansika
Satyavrata satyarupa sarvantaryamini sati

Bramhani bramhajanani bahurupa budharchita
Prasavitri prachandagyna pratishta prakatakruti
Praneshvari pranadatri panchashatpritarupini
Vishrunkhala viviktasdha viramata viyatprasuh

Mukunda muktinilaya mulavigraharupini
Bhavagyna bhavarogaghni bhavachakra pravartini
Chandasara shastrasara mantrasara talodari
Udarakirti rudhamavaibhava varnarupini

Janmamrutyu jaratapta janavishranti daeini
Sarvopanishadudghushta shantyatita kalatmika
Ganbhira gaganantahsdha garvita ganalolupa
Kalpanarahita kashtakanta kantardha vigraha

Kartakarananirmukta kamakeli tarangita
Kanatkanakatatanka lilavigrahadharini
Ajakshaya vinirmukta mugdha kshipraprasadini
Antarmukha samaradhya bahirmukha sudurlabha

Traei trivarganilaya trisdha tripuramalini
Niramaya niralanba svatmarama sudhasrutih
Sansara pankanirmagna samudharana sandita
Yagyna priya yagynakartri yajamana svarupini

Dharmadhara dhanadhyaksha dhanadhanya vivardhini
Viprapriya viprarupa vishvabhramanakarini
Vishvagrasa vidrumabha vaishnavi vishnuruini
Ayoniryoninilaya kulasdha kularupini

Viragoshtipriya vira naishkarmya nadarupini
Vigynanakalana kalyavidagdha vhaindavasana
Tatvadhika tatvamaei tatvamardha svarupini
Samagana priya saomya sadashiva kutunbini

Savyapasavyamargasdha sarva padvi nivarini
Svasdha svabhavamadhura dhira dhirasamarchita
Chaitanyardhya samaradhya chaitanya kusumapriya
Sadodita sadatushta tarunadityapatala

Dakshina dakshinaradhya darasmera mukhanbuja
Kaolini kevala narghya kaivalyapadadaeini
Stotrapriya stutimati shruti sanstuta vaibhava
Manasvini manavati maheshi mangalakrutih

Vishvamata jagadhatri vishalakshi viragini
Pragalbha paramodara paramoda manomaei
Vyomakeshi vimanasdha vajrini vamakeshvari
Panchayagyna priya panchapreta manchadhishaeini

Panchami panchabhuteshi panchasankhyopacharini
Shashvati shashvataishvarya sarmada shanbhumohini
Dharadharsuta dhanya dharmini dharmavardini
Lokatita gunatita sarvatita shamatmika

Bandhuka kusuma prakhya balalila vinodini
Sumangali sukhakari suveshadya suvasini
Suvasinyarchana prita shobhana shudhamanasa
Bindutarpana santushta purvaja tripuranbika

Dashamudra samaradhya tripura shrivanshankari
Gynanamudra gynanagamya gynanagyneya svarupini
Yonimudra trikhandeshi trigunanba trikonaga
Anaghadbhuta charitra vanchitardha pradaeini

Abhyasatishayagynata shadadhvatita rupini
Avyajakarunamurti ragynanadhvanta dipika
Aabalagopavidita sarvanullanghyashasana
Shrichakrarajanilaya shrimatripurasundari

Shri shiva shivashaktyaikya rupini lalitanbika
Yvam shri lalita devya namnam sahasrakam jaguh

ஸிந்தூராருணவிக்ரஹாம்
த்ரிநயனாம் மாணிக்ய-மௌளிஸ்புரத்
தாராநாயக சேகராம்
ஸ்மிதமுகீ-மாபீந-வக்ஷோருஹாம்
பாணிப்யா-மளிபூர்ண-ரத்ன-சஷகம்
ரக்தோத்பலம் பிப்ரதீம்
ஸௌம்யாம் ரத்ன-கடஸ்த- ரக்தசரணாம்
த்யாயேத் பராமம்பிகாம்

அருணாம் கருணாதரங்கிதாக்ஷீம்
த்ருத-பாசாங்குச- புஷ்பபாண-சாபாம்
அணிமாதிபி-ராவ்ருதாம் மயூகை
ரஹமித்யேவ விபாவயே பவானீம்
த்யாயேத் பத்மாஸனஸ்தாம் விகஸித
வதனாம் பத்ம பத்ராயதாக்ஷீம், ஹேமாபாம் பீதவஸ்த்ராம்

கரகலித-லஸத்ஹேம-பத்மாம் வராங்கீம்
ஸர்வாலங்கார-யுக்தாம் ஸதத-மபயதாம்
பக்த-நம்ராம் பவானீம், ஸ்ரீவித்யாம் சாந்த-மூர்த்திம்
ஸகலஸுரநுதாம் ஸர்வஸம்பத்-ப்ரதாத்ரீம்
ஸகுங்கும-விலேபனா-மளிகசும்பி – கஸ்தூரிகாம்
ஸமந்த-ஹஸிதேக்ஷணாம் ஸசரசாப பாசாங்குசாம்
அசேஷஜனமோஹிநீ–மருண-மால்ய-பூஷாம்பராம்
ஜபாகுஸுமபாஸுராம் ஜபவிதௌ ஸ்மரே-தம்பிகாம்

ஸ்தோத்ரம்
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம்
ஓம்
ஸ்ரீ மாதா ஸ்ரீமஹாராஜ்ஞீ

ஸ்ரீமத்ஸிம்ஹாஸனேச்வரீ
சிதக்னி-குண்ட-ஸம்பூதா தேவகார்ய-ஸமுத்யதா
உத்யத்பானு-ஸஹஸ்ராபா சதுர்பாஹு-ஸமன்விதா
ராகஸ்வரூப-பாசாட்யா க்ரோதாகாராங்குசோஜ்ஜ்வலா

மனோரூபேக்ஷுகோதண்டா பஞ்ச-தன்மாத்ர-ஸாயகா
நிஜாருண-ப்ரபாபூர-மஜ்ஜத் ப்ரஹ்மாண்ட-மண்டலா
சம்பகாசோக-புன்னாக-ஸௌகந்திக-லஸத்-கசா
குருவிந்தமணி-ச்ரேணீ-கனத்-கோடீர-மண்டிதா

அஷ்டமீசந்த்ர-விப்ராஜ-தளிகஸ்தல-சோபிதா
முகசந்த்ர-களங்காப-ம்ருகநாபி விசேஷகா
வதனஸ்மர-மாங்கல்ய-க்ருஹதோரண-சில்லிகா
வக்த்ர-லக்ஷ்மீ-பரீவாஹ-சலன்-மீனாப-லோசனா

நவசம்பக-புஷ்பாப-நாஸாதண்ட-விராஜிதா
தாராகாந்தி-திரஸ்காரி நாஸாபரண-பாஸுரா
கதம்ப-மஞ்ஜரீ-க்லுப்த-கர்ணபூர-மனோஹரா
தாடங்க-யுகளீபூத-தபனோடுப-மண்டலா

பத்மராக-சிலாதர்ச-பரிபாவி- கபோலபூ
நவ-வித்ரும-பிம்பஸ்ரீ-ந்யக்காரி ரதனச்சதா
சுத்த-வித்யாங்குராகார-த்விஜபங்க்த்தி-த்வயோஜ்ஜ்வலா
கர்ப்பூர-வீடிகாமோத-ஸமாகர்ஷி-திகந்தரா

நிஜ-ஸல்லாப-மாதுர்ய-விநிர்ப்பர்த்ஸித-கச்சபீ
மந்த-ஸ்மித-ப்ரபாபூர-மஜ்ஜத்- காமேச-மானஸா
அநாகலித-ஸாத்ருச்ய-சிபுகஸ்ரீ- விராஜிதா
காமேச-பத்த-மாங்கல்ய-ஸூத்ர- சோபித- கந்தரா

கனகாங்கத-கேயூர-கமனீய-புஜான்விதா
ரத்னக்ரைவேய-சிந்தாக-லோல-முக்தா-பலான்விதா
காமேச்வர-ப்ரேமரத்ன- மணி-ப்ரதிபணஸ்தனீ
நாப்யாலவால-ரோமாலி-லதா-பல-குசத்வயீ

லக்ஷ்யரோம- லதா-தாரதா- ஸமுன்னேய-மத்யமா
ஸ்தனபார-தலன்-மத்ய- பட்டபந்த-வலித்ரயா
அருணாருண-கௌஸும்ப-வஸ்த்ர-பாஸ்வத்- கடீதடீ
ரத்ன-கிங்கிணிகாரம்ய- ரசநா-தாம-பூஷிதா

காமேச-ஜ்ஞாத-ஸௌபாக்ய-மார்தவோரு-த்வயான்விதா
மாணிக்ய-முகுடாகார-ஜானுத்வய-விராஜிதா
இந்த்ரகோப-பரிக்ஷிப்த-ஸ்மரதூணாப- ஜங்கிகா
கூடகுல்பா கூர்மப்ருஷ்ட-ஜயிஷ்ணு-ப்ரபதான்விதா

நக-தீதிதி- ஸஞ்சன்ன-நமஜ்ஜன-தமோகுணா
பதத்வய-ப்ரபாஜால-பராக்ருத-ஸரோருஹா
ஸிஞ்ஜான-மணிமஞ்ஜீர- மண்டித-ஸ்ரீபதாம்புஜா
மராளீ-மந்தகமனா மஹாலாவண்ய-சேவதி

ஸர்வாருணாsநவத்யாங்கீ ஸர்வாபரணபூஷிதா
சிவ-காமேச்வராங்கஸ்தா சிவா ஸ்வாதீனவல்லபா
ஸுமேரு-மத்யச்ருங்கஸ்தா ஸ்ரீமந்நகர நகர-நாயிகா
சிந்தாமணி-க்ருஹாந்தஸ்தா பஞ்ச-ப்ரஹ்மாஸநஸ்திதா

மஹாபத்மாடவீ-ஸம்ஸ்தா கதம்பவன-வாஸிநீ
ஸுதாஸாகர-மத்யஸ்தா காமாக்ஷீ காமதாயினீ
தேவர்ஷி-கண-ஸங்காத-ஸ்தூயமாநாத்ம-வைபவா
பண்டாஸுர-வதோத்யுக்த சக்திஸேநா-ஸமன்விதா

ஸம்பத்கரீ-ஸமாரூட-ஸிந்துர-வ்ரஜ-ஸேவிதா
அச்வாரூடாதிஷ்டிதாச்வ-கோடி-கோடிபி-ராவ்ருதா
சக்ரராஜ-ரதாரூட-ஸர்வாயுத-பரிஷ்க்ருதா
கேயசக்ர-ரதாரூட-மந்த்ரிணீ-பரிஸேவிதா

கிரிசக்ர-ரதாரூட தண்டநாதா-புரஸ்க்ருதா
ஜ்வாலாமாலிநிகாக்ஷிப்த-வஹ்நி-ப்ராகார-மத்யகா
பண்டஸைந்ய-வதோத்யுக்த-சக்தி-விக்ரம-ஹர்ஷிதா
நித்யா-பராக்ரமாடோப-நிரீக்ஷண-ஸமுத்ஸுகா

பண்டபுத்ர-வதோத்யுக்த-பாலா-விக்ரம-நந்திதா
மந்த்ரிண்யம்பா-விரசித-விஷங்க-வத-தோஷிதா
விசுக்ர-ப்ராணஹரண-வாராஹீ-வீர்ய-நந்திதா
காமேச்வர-முகாலோக-கல்பித-ஸ்ரீகணேச்வர

மஹாகணேச-நிர்ப்பின்ன-விக்னயந்த்ர-ப்ரஹர்ஷிதா
பண்டாஸுரேந்த்ர-நிர்முக்த சஸ்த்ர-ப்ரத்யஸ்த்ர-வர்ஷிணீ
கராங்குலி-நகோத்பன்ன-நாராயண-தசாக்ருதி:
மஹா-பாசுபதாஸ்த்ராக்னி-நிர்தக்தாஸுர–ஸைநிகா

காமேச்வராஸ்த்ர-நிர்தக்த-ஸபண்டாஸுர-சூன்யகா
ப்ரஹ்மோபேந்த்ர-மஹேந்த்ராதி-தேவ-ஸம்ஸ்துத-வைபவா
ஹர-நேத்ராக்னி-ஸந்தக்த-காம-ஸஞ்ஜீவநௌஷதி:
ஸ்ரீமத்-வாக்பவ-கூடைக- ஸ்வரூப-முக-பங்கஜா

கண்டாத:-கடிபர்யந்த-மத்யகூட-ஸ்வரூபிணீ
சக்தி-கூடைகதாபன்ன- கட்யதோ-பாக-தாரிணீ
மூலமந்த்ராத்மிகா மூலகூடத்ரய-கலேபரா
குலாம்ருதைக-ரஸிகா குலஸங்கேத-பாலினீ

குலாங்கனா குலாந்தஸ்தா கௌலினீ குலயோகினீ
அகுலா ஸமயாந்தஸ்தா ஸமயாசார-தத்பரா
மூலாதாரைக-நிலயா ப்ரஹ்மக்ரந்தி-விபேதினீ
மணிபூராந்தருதிதா விஷ்ணுக்ரந்தி-விபேதினீ

ஆஜ்ஞா-சக்ராந்தராலஸ்தா ருத்ரக்ரந்தி-விபேதினீ
ஸஹஸ்ராராம்புஜாரூடா ஸுதாஸாராபி-வர்ஷிணீ
தடில்லதா-ஸமருசி: ஷட்சக்ரோபரி-ஸம்ஸ்திதா
மஹாசக்தி : குண்டலினீ பிஸதந்து-தனீயஸீ

பவானீ பாவனாகம்யா பவாரண்ய-குடாரிகா
பத்ரப்ரியா பத்ரமூர்த்திர்-பக்தஸௌபாக்ய-தாயினீ
பக்திப்ரியாபக்திகம்யா பக்திவச்யா பயாபஹா
சாம்பவீ சாரதாராத்யா சர்வாணீ சர்மதாயினீ

சாங்கரீஸ்ரீகரீ ஸாத்வீ சரச்சந்த்ர நிபாநநா
சாதோதரீசாந்திமதீ நிராதாரா நிரஞ்ஜனா
நிர்லேபா நிர்மலா நித்யா நிராகாரா நிராகுலா
நிர்குணா நிஷ்கலா சாந்தாநிஷ்காமாநிருபப்லவா

நித்யமுக்தா நிர்விகாரா நிஷ்ப்ரபஞ்சா நிராச்ரயா
நித்யசுத்தா நித்யபுத்தா நிரவத்யா நிரந்தரா
நிஷ்காரணா நிஷ்கலங்கா நிருபாதிர் நிரீச்வரா
நீராகா ராகமதனீ நிர்மதாமதநாசினீ

நிச்சிந்தா நிரஹங்காரா நிர்மோஹா மோஹநாசினீ
நிர்மமா மமதாஹந்த்ரீ நிஷ்பாபா பாபநாசினீ
நிஷ்க்ரோதா க்ரோதசமநீ நிர்லோபா லோபநாசினீ
நி:ஸ்ஸம்சயா ஸம்சயக்னீ நிர்ப்பவா பவநாசினீ

நிர்விகல்பா நிராபாதா நிர்ப்பேதா பேதநாசினீ
நிர்நாசா ம்ருத்யுமதனீநிஷ்க்ரியா நிஷ்பரிக்ரஹா
நிஸ்துலா நீலசிகுரா நிரபாயா நிரத்யயா
துர்லபா துர்க்கமா துர்க்கா து:க்கஹந்த்ரீ ஸுகப்ரதா

துஷ்டதூரா துராசார-சமனீ தோஷவர்ஜிதா
ஸர்வஜ்ஞா ஸாந்த்ரகருணா ஸமாநாதிக வர்ஜிதா
சர்வஸக்திமயீ ஸர்வமங்கலா ஸத்கதிப்ரதா
ஸர்வேச்வரீ ஸர்வமயீ ஸர்வமந்த்ர-ஸ்வரூபிணீ

ஸர்வ-யந்த்ராத்மிகா-ஸர்வ-தந்த்ரரூபா மனோன்மனீ
மாஹேச்வரீமஹாதேவீ மஹாலக்ஷ்மீர்-ம்ருடப்ரியா
மஹாரூபா மஹாபூஜ்யா மஹாபாதக-நாசினீ
மஹாமாயா மஹாஸத்வா மஹாசக்திர்-மஹாரதி:

மஹாபோகா மஹைச்வர்யா மஹாவீர்யாமஹாபலா
மஹாபுத்திர்-மஹாஸித்திர் மஹாயோகேச்வரேச்வரீ
மஹாதந்த்ரா மஹாமந்த்ரா மஹாயந்த்ரா மஹாஸநா
மஹாயாக-க்ரமாராத்யா மஹாபைரவ-பூஜிதா

மஹேச்வர-மஹாகல்ப-மஹாதாண்டவ ஸாக்ஷிணீ
மஹாகாமேச-மஹிஷீ மஹாத்ரிபுரஸுந்தரீ
சதுஷ்ஷஷ்ட்-யுபசாராட்யா சதுஷ்ஷஷ்டி-கலாமயீ
மஹாசதுஷ்ஷஷ்டிகோடி-யோகினீ-கணஸேவிதா

மனுவித்யா சந்த்ரவித்யா சந்த்ரமண்டல மத்யகா
சாருரூபா சாருஹாஸா சாருசந்த்ர-கலாதரா
சராசர-ஜகந்நாதா சக்ரராஜ-நிகேதநா
பார்வதீ பத்மநயநாபத்மராக-ஸமப்ரபா

பஞ்சப்ரேதாஸநாஸீநா பஞ்சப்ரஹ்மஸ்வரூபிணீ
சின்மயீ பரமாநந்தா விஜ்ஞான-கனரூபிணீ
த்யான-த்யாத்ரு-த்யேயரூபா தர்மாதர்ம-விவர்ஜிதா
விச்வரூபா ஜாகரிணீ ஸ்வபந்தீ தைஜஸாத்மிகா

ஸுப்தா ப்ராஜ்ஞாத்மிகா துர்யா ஸர்வாவஸ்தா-விவர்ஜிதா
ஸ்ருஷ்டிகர்த்ரீ ப்ரஹ்மரூபா கோப்த்ரீ கோவிந்தரூபிணீ
ஸம்ஹாரிணீ ருத்ரரூபா திரோதானகரீச்வரீ
ஸதாசிவாSனுக்ரஹதா பஞ்சக்ருத்யபராயணா

பானுமண்டல-மத்யஸ்தா பைரவீ பகமாலினீ
பத்மாஸநா பகவதீ பத்மநாப-ஸஹோதரீ
உன்மேஷ-நிமிஷோத்பன்ன-விபன்ன-புவனாவளீ
ஸஹஸ்ரசீர்ஷ-வதநா-ஸஹஸ்ராக்ஷீ ஸஹஸ்ரபாத்66

ஆப்ரஹ்ம-கீடஜனநீ வர்ணாச்ரம-விதாயிநீ
நிஜாஜ்ஞாரூப-நிகமா புண்யாபுண்ய-பலப்ரதா
ச்ருதி-ஸீமந்த-ஸிந்தூரீ-க்ருத- பாதாப்ஜதூலிகா
ஸகலாகம-ஸந்தோஹ-சுக்தி-ஸம்புட மௌக்திகா

புருஷார்த்த-ப்ரதா பூர்ணா போகினீ புவனேச்வரீ
அம்பிகாSனாதி-நிதனா ஹரிப்ரஹ்மேந்த்ர ஸேவிதா
நாராயணீ நாத-ரூபா நாமரூபா-விவர்ஜிதா
ஹ்ரீங்காரீ ஹ்ரீமதீ ஹ்ருத்யா ஹேயோபாதேய வர்ஜிதா

ராஜராஜார்ச்சிதாராஜ்ஞீ ரம்யா ராஜீவலோசனா
ரஞ்ஜனீ ரமணீ ரஸ்யா ரணத்கிங்கிணி-மேகலா
ரமா ராகேந்துவதனா ரதிரூபா ரதிப்ரியா
ரக்ஷாகரீ ராக்ஷஸக்னீ ராமா ரமணலம்படா

காம்யா காமகலாரூபா கதம்ப குஸுமப்ரியா
கல்யாணீ ஜகதீ-கந்தாகருணாரஸ-ஸாகரா
கலாவதீ கலாலாபா காந்தா காதம்பரீப்ரியா
வரதா வாமநயனா வாருணீ-மத விஹ்வலா

விச்வாதிகா வேதவேத்யா விந்த்யாசல-நிவாஸிநீ
விதாத்ரீ வேதஜநநீ விஷ்ணுமாயா விலாஸிநீ
க்ஷேத்ரஸ்வரூபா க்ஷேத்ரேசீ க்ஷேத்ர-க்ஷேத்ரஜ்ஞபாலினீ
க்ஷயவ்ருத்தி-விநிர்முக்தா க்ஷேத்ரபால-ஸமர்ச்சிதா

விஜயா விமலா வந்த்யா வந்தாரு-ஜன-வத்ஸலா
வாக்வாதினீ வாமகேசீ வன்ஹிமண்டல-வாஸிநீ
பக்திமத்-கல்பலதிகாபசுபாச-விமோசிநீ
ஸம்ஹ்ருதாசேஷ-பாஷண்டாஸதாசார-ப்ரவர்த்திகா

தாபத்ரயாக்னி-ஸந்தப்த-ஸமாஹ்லாதன-சந்த்ரிகா
தருணீ தாபஸாராத்யா தனுமத்யா தமோபஹா
சிதிஸ்-தத்பத-லக்ஷ்யார்த்தா சிதேகரஸ-ரூபிணீ
ஸ்வாத்மாநந்த-லவீபூத-ப்ரஹ்மாத்யானந்த-ஸந்ததி:

பரா ப்ரத்யக்-சிதீ-ரூபா பச்யந்தீ பரதேவதா
மத்யமா வைகரீரூபா பக்த-மானஸ ஹம்ஸிகா
காமேச்வர-ப்ராணநாடீ க்ருதஜ்ஞா காமபூஜிதா
ச்ருங்கார-ரஸ-ஸம்பூர்ணா ஜயா ஜாலந்தர ஸ்திதா

ஓட்யாண-பீட-நிலயா பிந்துமண்டல-வாஸிநீ
ரஹோ-யாகக்ரமாராத்யா ரஹஸ்தர்பண-தர்ப்பிதா
ஸத்ய:-ப்ரஸாதினீ விச்வஸாக்ஷிணீஸாக்ஷிவர்ஜிதா
ஷடங்க-தேவதாயுக்தா ஷாட்குண்ய-பரிபூரிதா

நித்யக்லின்னா நிருபமா நிர்வாணஸுக-தாயினீ
நித்யா-ஷோடசிகா-ரூபா ஸ்ரீகண்டார்த்தசரீரிணீ
ப்ரபாவதீ ப்ரபாரூபா ப்ரஸித்தா பரமேச்வரீ
மூலப்ரக்ருதி ரவ்யக்தா வ்யக்தாவ்யக்த-ஸ்வரூபிணீ

வ்யாபினீவிவிதாகாரா வித்யாவித்யா-ஸ்வரூபிணீ
மஹாகாமேச-நயனா-குமுதாஹ்லாத-கௌமுதீ
பக்தஹார்த-தமோபேத-பானுமத்-பானு-ஸந்ததி:
சிவதூதீ சிவாராத்யாசிவமூர்த்தீ: சிவங்கரீ

சிவப்ரியா சிவபரா சிஷ்டேஷ்டா சிஷ்டபூஜிதா
அப்ரமேயா ஸ்வப்ரகாசா மனோவாசாமகோசரா
சிச்சக்திச்-சேதனா-ரூபாஜடசக்திர் ஜடாத்மிகா
காயத்ரீவ்யாஹ்ருதி: ஸந்த்யா த்விஜப்ருந்த-நிஷேவிதா

தத்வாஸனா தத்வமயீ பஞ்சகோசாந்தர-ஸ்திதா
நி: ஸீம-மஹிமா நித்ய-யௌவநா மதசாலினீ
மதகூர்ணித-ரக்தாக்ஷீ மதபாடல-கண்டபூ:
சந்தன-த்ரவ-திக்தாங்கீ சாம்பேய-குஸும-ப்ரியா

குசலா கோமலாகாராகுருகுல்லா குலேச்வரீ
குலகுண்டாலயாகௌலமார்க்க-தத்பர-ஸேவிதா
குமாரகணநாதாம்பா துஷ்டி: புஷ்டிர்-மதிர்-த்ருதி
சாந்தி:ஸ்வஸ்திமதீ காந்திர்-நந்தினீவிக்நநாசினீ

தேஜோவதீ த்ரிநயநாலோலாக்ஷீ- காமரூபிணீ
மாலினீ ஹம்ஸினீ மாதா மலயாசல-வாஸிநீ
ஸுமுகீ நலினீ ஸுப்ரூ: சோபனா ஸுரநாயிகா
காலகண்டீ காந்திமதீ க்ஷோபிணீஸூக்ஷ்மரூபிணீ

வஜ்ரேச்வரீ வாமதேவீ வயோவஸ்தா-விவர்ஜிதா
ஸித்தேச்வரீஸித்தவித்யா ஸித்தமாதா யசஸ்விநீ
விசுத்தி-சக்ர-நிலயா-SSரக்தவர்ணா த்ரிலோசனா
கடவாங்காதி-ப்ரஹரணா வதநைக-ஸமன்விதா

பாயஸாந்ந-ப்ரியாத்வக்ஸ்தா பசுலோகபயங்கரீ
அம்ருதாதி-மஹாசக்தி ஸம்வ்ருதாடாகினீச்வரீ
அநாஹதாப்ஜ-நிலயாச்யாமாபா வதனத்வயா
தம்ஷ்ட்ரோஜ்வலாக்ஷமாலாதி-தராருதிரஸம்ஸ்திதா

காலராத்ர்யாதி-சக்த்யௌக-வ்ருதா ஸ்நிக்தௌதனப்ரியா
மஹாவீரேந்த்ர-வரதா ராகிண்யம்பா ஸ்வரூபிணீ
மணிபூராப்ஜ-நிலயா வதனத்ரய-ஸம்யுதா
வஜ்ராதிகாயுதோபேதா டாமர்யாதிபி-ராவ்ருதா

ரக்தவர்ணா மாம்ஸநிஷ்டா குடான்ன-ப்ரீத-மானஸா
ஸமஸ்த பக்த-ஸுகதா லாகிந்யம்பா-ஸ்வரூபிணீ
ஸ்வாதிஷ்டாநாம்புஜகதா சதுர்வக்த்ர-மநோஹரா
சூலாத்யாயுத-ஸம்பந்நா பீதவர்ணாSதிகர்விதா

மேதோநிஷ்டா மதுப்ரீதா பந்திந்யாதி-ஸமன்விதா
தத்யன்னாஸக்த-ஹ்ருதயா காகினீ-ரூப-தாரிணீ
மூலாதாராம்புஜாரூடா பஞ்சவக்த்ராஸ்தி-ஸம்ஸ்திதா
அங்குசாதி-ப்ரஹரணா வரதாதி-நிஷேவிதா

முத்கௌதநாஸக்த-சித்தா ஸாகின்யம்பா-ஸ்வரூபிணீ
ஆஜ்ஞா-சக்ராப்ஜநிலயா சுக்லவர்ணாஷடாநநா
மஜ்ஜா-ஸம்ஸ்தா ஹம்ஸவதீ-முக்ய-சக்தி ஸமன்விதா
ஹரித்ரான்னைக-ரஸிகா ஹாகிநீ-ரூபதாரிணீ

ஸஹஸ்ரதள-பத்மஸ்தா ஸர்வ-வர்ணோப-சோபிதா
ஸர்வாயுத-தரா சுக்ல ஸம்ஸ்திதா ஸர்வதோமுகீ
ஸர்வௌதன-ப்ரீதசித்தா யாகிந்யம்பா-ஸ்வரூபிணீ
ஸ்வாஹா ஸ்வதாமதிர்மேதா ச்ருதிஸ்ம்ருதிரனுத்தமா

புண்யகீர்த்தி: புண்யலப்யா புண்ய-ச்ரவண-கீர்த்தனா
புலோமஜார்ச்சிதா-பந்தமோசனீ பர்ப்பராலகா
விமர்ச-ரூபிணீ வித்யா வியதாதி-ஜகத்ப்ரஸூ:
ஸர்வவ்யாதி-ப்ரசமனீஸர்வம்ருத்யு-நிவாரிணீ

அக்ரகண்யாSசிந்த்யரூபா கலிகல்மஷ-நாசினீ
காத்யாயனீ காலஹந்த்ரீ கமலாக்ஷ-நிஷேவிதா
தாம்பூல பூரிதா முகீ தாடிமீ-குஸுமப்ரபா
ம்ருகாக்ஷீ மோஹினீ முக்யா ம்ருடானீ மித்ரரூபிணீ

நித்யத்ருப்தா பக்தநிதிர்-நியந்த்ரீ நிகிலேச்வரீ
மைத்ர்யாதி-வாஸநாலப்யா மஹாப்ரலய ஸாக்ஷிணீ
பராசக்தி: பராநிஷ்டா ப்ரஜ்ஞானகன-ரூபிணீ
மாத்வீபானாலஸா மத்தா மாத்ருகாவர்ண ரூபிணீ

மஹாகைலாஸ-நிலயா ம்ருணால ம்ருது-தோர்லதா
மஹநீயா தயாமூர்த்திர்- மஹாஸாம்ராஜ்ய-சாலினீ
ஆத்மவித்யா மஹாவித்யா ஸ்ரீவித்யா காமஸேவிதா
ஸ்ரீஷோடசாக்ஷரீ-வித்யா த்ரிகூடா காமகோடிகா

கடாக்ஷகிங்கர-பூத-கமலாகோடி-ஸேவிதா
சிர:ஸ்திதா சந்த்ரநிபா பாலஸ்தேந்த்ர-த்னு:ப்ரபா
ஹ்ருதயஸ்தா ரவிப்ரக்யா த்ரிகோணாந்தர-தீபிகா
தாக்ஷாயணீ தைத்யஹந்த்ரீ தக்ஷயஜ்ஞவிநாசினீ

தராந்தோளித தீர்க்காக்ஷீ தரஹாஸோஜ்வலன்முகீ
குருமூர்த்திர்-குணநிதிர்-கோமாதா குஹஜன்ம-பூ:
தேவேசீ தண்டநீதிஸ்தா தஹராகாச ரூபிணீ
ப்ரதிபன்-முக்ய-ராகாந்த-திதி-மண்டலபூஜிதா

கலாத்மிகா கலாநாதா காவ்யாலாப-விமோதினீ
ஸசாமர-ரமா-வாணீ -ஸவ்ய-தக்ஷிண-ஸேவிதா
ஆதிசக்திரமேயா$$த்மா பரமா பாவனாக்ருதி:
அநேககோடி-ப்ரஹ்மாண்ட-ஜநநீ திவ்ய-விக்ரஹா

க்லீங்காரீ கேவலா குஹ்யா கைவல்யபத-தாயினீ
த்ரிபுரா த்ரிஜகத்வந்த்யா த்ரிமூர்த்திஸ் த்ரிதசேச்வரீ
த்ர்யக்ஷரீ திவ்யகந்தாட்யா ஸிந்தூர-திலகாஞ்சிதா
உமா சைலேந்த்ர-தநயா கௌரீகந்தர்வ-ஸேவிதா

விச்வகர்ப்பா ஸ்வர்ண-கர்ப்பாSவரதா வாகதீச்வரீ
த்யானகம்யா-Sபரிச்சேத்யா ஜ்ஞானதா ஜ்ஞானவிக்ரஹா
ஸர்வ வேதாந்த-ஸம்வேத்யா ஸத்யாநந்த-ஸ்வரூபிணீ
லோபாமுத்ரார்ச்சிதா லீலாக்லுப்த- ப்ரஹ்மாண்ட-மண்டலா

அத்ருச்யா த்ருச்ய-ரஹிதா விஜ்ஞாத்ரீ வேத்யவர்ஜிதா
யோகினீ யோகதா யோக்யா யோகானந்தா யுகந்தரா
இச்சாசக்தி-ஜ்ஞானசக்தி- க்ரியாசக்தி-ஸ்வரூபிணீ
ஸர்வாதாரா ஸுப்ரதிஷ்டா ஸதஸத்-ரூப-தாரிணீ

அஷ்டமூர்த்தி-ரஜாஜேத்ரீ லோகயாத்ரா-விதாயினீ
ஏகாகினீ பூமரூபா நிர்த்வைதா த்வைத-வர்ஜிதா
அன்னதா வஸுதா வ்ருத்தா ப்ரஹ்மாத்மைக்ய ஸ்வரூபிணீ
ப்ருஹதீ ப்ராஹ்மணீ ப்ராஹ்மீ ப்ரஹ்மாநந்தா பலிப்ரியா

பாஷா-ரூபா ப்ருஹத்ஸேநா பாவாபாவ-விவர்ஜிதா
ஸுகாராத்யா சுபகரீ சோபநா-ஸுலபாகதி:
ராஜராஜேச்வரீ ராஜ்யதாயினீ ராஜ்யவல்லபா
ராஜத்க்ருபா ராஜபீட-நிவேசித-நிஜாச்ரிதா

ராஜ்யலக்ஷ்மீ: கோசநாதா சதுரங்க-பலேச்வரீ
ஸாம்ராஜ்யதாயினீ ஸத்யஸந்தா ஸாகர-மேகலா
தீக்ஷிதா தைத்யசமனீ ஸர்வலோகவசங்கரீ
ஸர்வார்த்த-தாத்ரீ ஸாவித்ரீ ஸச்சிதானந்தரூபிணீ

தேசகாலாபரிச்சின்னா ஸர்வகா ஸர்வமோஹினீ
ஸரஸ்வதீ சாஸ்த்ரமயீ குஹாம்பாகுஹ்யரூபிணீ
ஸர்வோபாதி-விநிர்முக்தா ஸதாசிவ-பதிவ்ரதா
ஸம்ப்ரதாயேச்வரீ ஸாத்வீ குருமண்டல-ரூபிணீ

குலோத்தீர்ணா பகாராத்யா மாயா மதுமதீ மஹீ
கணாம்பா குஹ்யகாராத்யா கோமாலாங்கீ குருப்ரியா
ஸ்வதந்த்ரா ஸர்வதந்த்ரேசீ தக்ஷிணாமூர்த்தி-ரூபிணீ
ஸநகாதி-ஸமாராத்யா சிவஜ்ஞாநப்ரதாயிநீ

சித்கலா SSநந்த-கலிகா ப்ரேமரூபா ப்ரியங்கரீ
நாமபாராயண-ப்ரீதா நந்திவித்யா நடேச்வரீ
மித்யா ஜகததிஷ்டாநா முக்திதா முக்திரூபிணீ
லாஸ்யப்ரியா லயகரீ லஜ்ஜா ரம்பாதிவந்திதா

பவதாவ-ஸுதாவ்ருஷ்டி: பாபாரண்ய-தவாநலா
தௌர்ப்பாக்ய-தூலவாதூலா ஜராத்வாந்த-ரவிப்ரபா
பாக்யாப்தி-சந்த்ரிகா பக்தசித்த-கேகி-கநாகநா
ரோகபர்வத-தம்போலிர் ம்ருத்யுதாரு-குடாரிகா

மஹேச்வரீ மஹாகாளீ மஹாக்ராஸா மஹாசநா
அபர்ணா சண்டிகா சண்ட-முண்டாஸுர-நிஷூதினீ
க்ஷராக்ஷராத்மிகா ஸர்வலோகேசீ விச்வதாரிணீ
த்ரிவர்க்க-தாத்ரீ ஸுபகா த்ர்யம்பகா த்ரிகுணாத்மிகா

ஸ்வர்க்காபவர்க்கதா சுத்தா ஜபாபுஷ்ப-நிபாக்ருதி :
ஓஜோவதீ த்யுதிதரா யஜ்ஞரூபா ப்ரியவ்ரதா
துராராத்யா துராதர்ஷா பாடலீகுஸுமப்ரியா
மஹதீ மேருநிலயா மந்தார-குஸும-ப்ரியா
வீராராத்யா விராட்ரூபா விரஜா விச்வதோமுகீ
ப்ரத்யக்ரூபா பராகாசா ப்ராணதாப்ராணரூபிணீ

மார்த்தாண்ட-பைரவாராத்யா மந்த்ரிணீ-ந்யஸ்தராஜ்யதூ :
த்ரிபுரேசீ ஜயத்ஸேநா நிஸ்த்ரைகுண்யா பராபரா

ஸத்யஜ்ஞாநாநந்த-ரூபா ஸாமரஸ்ய-பராயணா
கபர்த்தினீ கலாமாலா காமதுக்-காம-ரூபிணீ
கலாநிதி : காவ்யகலா ரஸஜ்ஞா ரஸசேவதி:
புஷ்டா புராதனாபூஜ்யா புஷ்கரா புஷ்கரேக்ஷணா

பரஞ்ஜ்யோதி: பரந்தாம பரமாணு: பராத்பரா
பாசஹஸ்தா பாசஹந்த்ரீ பரமந்த்ரவிபேதினீ
மூர்த்தாSமூர்த்தா-Sநித்யத்ருப்தா முநிமானஸஹம்ஸிகா
ஸத்யவ்ரதா ஸத்யரூபா ஸர்வாந்தர்யாமினீ ஸதீ

ப்ரஹ்மாணீ ப்ரஹ்மஜநநீ பஹுரூபா புதார்ச்சிதா
ப்ரஸவித்ரீ ப்ரசண்டாSSஜ்ஞா ப்ரதிஷ்டா ப்ரகடாக்ருதி:
ப்ராணேச்வரீ ப்ராணதாத்ரீ பஞ்சாசத்-பீட-ரூபிணீ
விச்ருங்கலா விவிக்தஸ்தா வீரமாதா வியத்ப்ரஸூ:

முகுந்தா முக்திநிலயா மூலவிக்ரஹ-ரூபிணீ
பாவஜ்ஞா பவரோகக்னீ பவசக்ரப்ரவர்த்தினீ
சந்த:ஸாரா சாஸ்த்ரஸாரா மந்த்ரஸாரா தலோதரீ
உதாரகீர்த்தி-ருத்தாம- வைபவா வர்ண-ரூபிணீ

ஜன்ம-ம்ருத்யு-ஜராதப்த-ஜந-விச்ராந்தி-தாயினீ
ஸர்வோபநிஷ-துத்குஷ்டா சாந்த்யதீத-கலாத்மிகா
கம்பீரா ககநாந்தஸ்தா கர்விதா கானலோலுபா
கல்பனா-ரஹிதா காஷ்டாSகாந்தா காந்தார்த்த-விக்ரஹா

கார்ய-காரண-நிர்முக்தா காமகேலி-தரங்கிதா
கநத்கநக-தாடங்கா லீலா-விக்ரஹ-தாரிணீ
அஜா க்ஷயவிநிர்முக்தா முக்தா க்ஷிப்ர-ப்ரஸாதானீ
அந்தர்முக-ஸமாராத்யா பஹிர்முக-ஸுதுர்லபா

த்ரயீ த்ரிவர்க்க-நிலயாத்ரிஸ்தாத்ரிபுர-மாலினீ
நிராமயா நிராலம்பா ஸ்வாத்மாராமா ஸுதாஸ்ருதி:
ஸம்ஸாரபங்க நிர்மக்ந ஸமுத்தரண பண்டிதா
யஜ்ஞப்ரியா யஜ்ஞகர்த்ரீ யஜமாநஸ்வரூபிணீ

தர்மாதாரா தநாத்யக்ஷா தநதாந்ய விவர்த்திநீ
விப்ரப்ரியா விப்ரரூபா விச்வப்ரமண காரிணீ
விச்வக்ராஸா வித்ருமாபா வைஷ்ணவீ விஷ்ணுரூபிணீ
அயோநிர் யோநி நிலயா கூடஸ்தா குலரூபிணீ

வீரகோஷ்டீப்ரியா வீரா நைஷ்கர்ம்யா நாதரூபிணீ
விஜ்ஞாநகலநா கல்யா விதக்தா பைந்தவாஸநா
தத்வாதிகா தத்வமயி தத்வமர்த்த ஸ்வரூபிணீ
ஸாமகாநப்ரியா ஸௌம்யா ஸதாசிகுடும்பிநீ

ஸவ்யாபஸவ்ய மார்க்கஸ்தா ஸர்வாபத் விநிவாரிணீ
ஸ்வஸ்தா ஸ்வபாவமதுரா தீரா தீரஸமர்ச்சிதா
சைதந்யார்க்ய ஸமாராத்யா சைதந்ய குஸுமப்ரியா
ஸதோதிதா ஸதாதுஷ்டா தருணாதித்யபாடலா

தக்ஷிணா-தக்ஷிணாராத்யா தரஸ்மேர-முகாம்புஜா
கௌலினீ-கேவலா Sனர்க்ய-கைவல்ய-பத-தாயிநீ
ஸ்தோத்ர-ப்ரியா ஸ்துதிமதீ ச்ருதி-ஸம்ஸ்துத-வைபவா
மநஸ்விநீ மானவதீமஹேசீ மங்கலாக்ருதி:

விச்வமாதா ஜகத்தாத்ரீ விசாலாக்ஷீவிராகிணீ
ப்ரகல்பா பரமோதாரா பராமோதா மனோமயீ
வ்யோமகேசீ விமானஸ்தா வஜ்ரிணீ வாமகேச்வரீ
பஞ்சயஜ்ஞப்ரியா பஞ்ச-ப்ரேத-மஞ்சாதிசாயிநீ

பஞ்சமீ பஞ்சபூதேசீ பஞ்ச-ஸங்க்யோபசாரிணீ
சாச்வதீ சாச்வதைச்வர்யா சர்மதா சம்புமோஹினீ
தராதரஸுதா தன்யா தர்மிணீ தர்மவர்த்தினீ
லோகாதீதா குணாதீதா ஸர்வாதீதா சமாத்மிகா

பந்தூக-குஸும-ப்ரக்யா பாலாலீலாவிநோதினீ
ஸுமங்கலீ ஸுககரீ ஸுவேஷாட்யா ஸுவாஸினீ
ஸுவாஸின்யர்ச்சன-ப்ரீதா சோபனா சுத்தமானஸா
பிந்துதர்ப்பண-ஸந்துஷ்டா பூர்வஜா த்ரிபுராம்பிகா

தசமுத்ரா ஸமாராத்யா த்ரிபுராஸ்ரீவசங்கரீ
ஜ்ஞான-முத்ரா ஜ்ஞானகம்யா ஜ்ஞானஜ்ஞேயஸ்வரூபிணீ
யோநிமுத்ரா த்ரிகண்டேசீ த்ரிகுணாம்பா த்ரிகோணகா
அநகாSத்புத-சாரித்ரா வாஞ்சிதார்த்த-ப்ரதாயினீ

அப்யாஸாதிசய-ஜ்ஞாதா ஷடத்வாதீத-ரூபிணீ
அவ்யாஜ-கருணா-மூர்த்தி-ரஜ்ஞான-த்வாந்த-தீபிகா
ஆபாலகோப-விதிதா ஸர்வானுல்லங்க்ய-சாஸனா
ஸ்ரீசக்ரராஜ-நிலயா ஸ்ரீமத்-த்ரிபுரஸுந்தரீ

ஸ்ரீசிவா சிவசக்த்யைக்ய- ரூபிணீ லலிதாம்பிகா
ஸ்ரீலலிதம்பிகாயை ஓம் நம இதி
ஏவம் ஸ்ரீலலிதாதேவ்யா நாம்நாம் ஸாஹஸ்ரகம் ஜகு
இதி ஸ்ரீப்ரஹ்மாண்ட புராணே உத்தரகாண்டே

ஸ்ரீஹயக்ரீவ அகஸ்த்ய ஸம்வாதே ஸ்ரீலலிதா
ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம்
லலிதாசகஸ்ரநாமம் சொல்வது லலிதாம்பிகைக்கு மிகவும் பிடித்தமானது
வேதத்திலும், தந்திரத்திலும் இதற்கு நிகரானது இல்லை

இதனை தினமும் சொல்வது புனித நீரில் நீராடிய புண்ணியத்தினை தரும்
உணவுப்பொருள், நிலம், பசு தானம் செய்த புண்ணியம் கிடைக்கும்
குழந்தைவரம் வேண்டுவோர் குழந்தை பாக்கியம் பெறுவர்
அன்றாடம் சொல்வதில் தீமைகள் விலகும்

பூஜை செய்யும் முறைகளில் செய்யும் தவறுகளால் ஏற்படும் பாவம் நீங்கும்
அன்றாட நித்திய பூஜை முறைகளையும்
அவரவர் குடும்ப வழி பூஜைகளையும் செய்யாது இருப்போருக்கு ஏற்படும் பாவம் நீங்கும்
கிரக தோஷங்களால் ஏற்படும் தீமைகள் நீங்கும்

எதிரிகள் நீங்குவர்
வெற்றி கிட்டும்
பொன், பொருள், புகழ் சேரும்
லலிதா சகஸ்ரநாமம் அன்றாடம் சொல்வது ஒரு தவம்

இறைவனுக்கு வேறு எதனையும் அளிக்க வழி இல்லை
எனினும் இந்த நாமத்தினைச் சொல்வதே போதும்
தன்னம்பிக்கை கூடும்
லலிதாம்பிகையே ஸ்ரீகாளிமாதா, துர்காதேவி
பராசக்தி, பகவதி, பிரபஞ்சத்தின் தாய்
ஒவ்வொரு நாமமும் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது

Song Credits

Lyricist(s):
Bhushan Dua, Traditional
Composer(s):
Traditional
Music:
Rajalakshmee Sanjay
Music Label:
T-Series

Official Video

You might also like

Get in Touch

12,038FansLike
13,982FollowersFollow
10,285FollowersFollow

Other Artists to Explore

Shreya Ghoshal

Zeph

Nabeel Shaukat Ali

Kendrick Lamar

Melanie Martinez